07.12.16

L'Entesa exigeix que la Diputació retorni al seu paper de motor d'innovació local

L’ENTESA proposa, en el debat del pressupost de la Diputació, l’abordatge de tres grans reptes: afrontar la suficiència financera local i el rescat social, garantir la qualitat en la prestació dels serveis municipals, i exercir de motor de la innovació en les polítiques públiques

El ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el passat dijous 1 de desembre, amb l’abstenció de l’Entesa, un pressupost per al 2017 de 936.845.000 milions d'euros.

El portaveu de l’Entesa, Arnau Funes va destacar que el context pressupostari s’ubica al bell mig de dues conjuntures polítiques que han condicionat la seva elaboració: la Llei d’estabilitat pressupostària, producte del reformat article 135 CE, que provoca un ofec econòmic als ens locals, i la conversió de la Diputació en una caixa de crèdit de la Generalitat mentre aquesta incompleix les seves obligacions vers el món local. En l’aspecte propositiu, Funes ha recordat que el seu grup va lliurar un document amb 14 propostes relacionades amb la millora de la gestió interna de la Diputació, la qualitat democràtica i la transparència i el desplegament de noves polítiques cooperatives envers el món local.

El portaveu de l’Entesa ha subratllat la necessitat de fer front a tres grans reptes: afrontar la suficiència financera local i el rescat social, garantir la qualitat en la prestació dels serveis municipals, i exercir de motor de la innovació en polítiques públiques.

Així s’han relacionat algunes mesures i plans proposats al govern de la Diputació com la millora de les condicions dels treballadores i treballadors, la inclusió dels organismes autònoms com el de Gestió Tributària i les empreses mercantils com la Xarxa Audiovisual Local en les missions i objectius estratègics del Pla de Mandat, l’anàlisi de les externalitzacions dels serveis que presta la Diputació de Barcelona i estudi per identificar aquelles que puguin ser internalitzables; la implementació del pressupost amb perspectiva de gènere; la creació d’un Programa de cohesió social i urbana per a donar suport a la inversió local i a la millora d’infraestructures als barris i les urbanitzacions amb dèficits urbanístics; la millora dels plans d’ocupació per a donar impuls a l’economia verda i a l’economia social; la realització d’un Pla d’Acció contra la pobresa energètica que inclogui la creació de Punts municipals d’Atenció a la Pobresa Energètica i la creació de l’Observatori sobre Pobresa Energètica; la redacció d’un Programa de suport a les polítiques públiques d’habitatge per a la implementació de la llei 24/2015; la gestació d’un organisme públic energètic per obtenir la màxima generació energètica renovable local i tenir un paper actiu en el mercat energètic que faciliti la generació d’energia per part de la ciutadania; la creació d’una Oficina de suport a la implementació de polítiques públiques locals de memòria democràtica i la creació d’un nou programa de Drets de la Infància.

El portaveu de l’Entesa ha demanat que es consensuï l’estratègia i el desplegament pressupostari per anar introduint les mesures proposades per l’Entesa i ha criticat la inconcreció dels compromisos assumits pel govern en relació amb les propostes presentades pel grup, indicant que és insuficient manifestar que s’hi està d’acord amb les nostres contribucions al pressupost i no concretar-les en el mateix.