22.07.17

L’Entesa alerta que les subvencions de la Diputació per l’abastament d’aigua poden només beneficiar les empreses

La Diputació de Barcelona acorda subvencionar amb 5.000.000 € inversions en abastament d’aigua sense cap criteri públic, de reducció de tarifes o d’impuls a una nova cultura de l’aigua

El govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat el dijous 20 de juliol un nou Programa Complementari dotat amb 5.000.000 € per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa. El nou programa pretén promoure la reducció de pèrdues d’aigua a la xarxa, renovar xarxes antigues de plom, ampliar dipòsits reguladors, rehabilitar pous o finançar les aportacions externes d’aigua amb camions cisternes.

El portaveu del Grup d’Entesa, Arnau Funes ha demanat que el programa no s’aprovés fins la realització d’un estudi que concreti els criteris subvencionables i les despeses elegibles sobre la base de la consideració de l’aigua com a bé comú i es garantís que les subvencions tindran un destí i un control públic. Funes ha expressat molts interrogants en la proposta, com el fet que les inversions puguin beneficiar les empreses que avui presten el servei de manera indirecta i redundar en el seu benefici, ja que són actuacions que habitualment s’inclouen en els Plans d’Inversions acordats a les concessions, que no s’estableix la prioritat de finançament per als ens locals que gestionen directament el servei o que es troben en processos d’internalització, que no hi ha cap referència a si la millora de l’abastament tindrà impacte positiu o negatiu en el sistema tarifari local, si es ponderarà l’ordenació de la tarificació social i la progressivitat ecològica o la priorització de les polítiques d’estalvi de consum.

Funes també ha interpel·lat el govern sobre com es tractarien els municipis que formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i especialment en els 23 municipis on la societat mixta d’aigua gestiona el servei.

Per concloure, el portaveu de l’esquerra ha recordat que l’ACA ja ofereix ajuts destinats a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, de manera que ens trobarem novament en una lògica substitutòria de les responsabilitats econòmiques de la Generalitat envers els ens locals i ha manifestat la sospita que l’Agència Catalana d’Aigua deixarà de subvencionar i transferirà aquest compromís a la Diputació.

El Grup d’Entesa ha advertit al govern que vetllarà pel compliment de les finalitats públiques del programa, que revisarà cadascuna de les subvencions atorgades i a instat a acordar nous criteris que garanteixin la cooperació de la Diputació sobre els fonaments de la nova cultura de l’aigua, la recuperació del servei públic per part dels ajuntaments que ho requereixin i el compromís per a la millora de l’eficiència i la qualitat sanitària i ambiental de l’aigua destinada al consum domèstic.