20.03.18

El Grup d’Entesa demana l’assumpció immediata de la gestió pública de la xarxa Ter-Llobregat al ple de març de la Diputació de Barcelona.

Al proper Ple a celebrar el dijous 22 de març el grup d’Entesa ha presentat una moció sobre Aigües Ter-Llobregat. També reclama a l’Agència Catalana de l’Aigua la reversió de la pujada tarifària de l’11,88% d’ATLL concessionària aprovada el 28 de desembre de 2017, donat que estem davant d’un contracte nul en el que només hi tenen cabuda els costos d’explotació. Pel mateix motiu, restituir la imputació de costos impropis des de l’inici del procés.

El 6 de novembre de 2012 el govern de la Generalitat de Catalunya adjudicà el concurs de privatització d’Aigües Ter-Llobregat a un conglomerat d’empreses liderat per Acciona. D’aleshores ençà aquest procés ha viscut un llarg periple judicial.

Des de l’aprovació de la llei Òmnibus que inicià el camí cap a la desaparició de l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat, la tarifa que cobra aquesta empresa als municipis als quals presta servei s’ha pràcticament duplicat, sense que hi hagi hagut cap millora perceptible.

Tant els municipis, que per a connectar-se a la xarxa Ter-Llobregat aportaven un 50% de la inversió, com la societat civil, s’oposaren des del primer dia a la desaparició de l’empresa pública ATLL.

La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix en la seva disposició addicional sisena que “El Govern, en el cas que el Tribunal Suprem confirmi la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara la nul·litat de l'adjudicació del contracte de serveis d'abastament d'aigua en alta Ter-Llobregat, ha de presentar al Parlament la voluntat de recuperar-ne la gestió directa i el calendari d'actuacions i mesures per a fer-ho possible.

Així mateix, el Govern ha de presentar les iniciatives legislatives pertinents perquè la xarxa d'abastament en alta Ter-Llobregat es defineixi com un bé comú i com un servei que atén un dret humà essencial per a la vida i que no pot ésser objecte d'afany de lucre. Per aquest motiu, el Govern ha de garantir per reglament els espais necessaris de participació ciutadana que facilitin els mecanismes imprescindibles de transparència i control públic i també de control ciutadà de l'empresa pública gestora.”

El Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua celebrat el 28 de desembre de 2017 aprovà un increment de la tarifa d’ATLL d’un 11,88%, a pesar de l’oposició frontal del món local. Aquest increment ve fonamentat principalment en l’aplicació de clàusules retributives i financeres del concessionari no vinculades a la millora del servei.

En data 20 de febrer de 2018 la secció 4ª de la sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem dictaminà la sentència nº 269/2018, en la qual confirma l’anul·lació del concurs de privatització d’ATLL, quedant-ne per tant exclòs tant l’adjudicatari inicial com l’altra empresa concursant.

La moció reclama a la Generalitat de Catalunya i a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat l’assumpció immediata de la gestió pública de la xarxa Ter-Llobregat, donant així compliment al mandat legal derivat de la llei 5/2007.