05.06.15

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les persones en situació de dependència o amb discapacitat i les entitats que hi treballen

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les persones en situació de dependència o amb discapacitat i les entitats que hi treballen, intervenció de la diputada Laura Massana.
Ple del Parlament, 3 de juny de 2015