09.12.15

Moció: municipi/ciutat, lliure de Glifosat

“MUNICIPI/CIUTAT, LLIURE DE GLIFOSAT

 

Atès que el glifosat és el principi actiu utilitzat per la fabricació d’herbicides, el més conegut és el comercialitzat amb el nom de Roundup de la Multinacional Monsanto. És un herbicida no selectiu, total,  d’ampli espectre, d’absorció foliar, que s’utilitza generalment per contenir el creixement i desenvolupament de la vegetació no desitjada “males herbes”.

 

Atès que Monsanto, va tenir la patent de l’herbicida fins l’any 2000. Actualment existeixen al mercat diferents marques comercials, totes elles utilitzen el glifosat com a matèria activa, en diferents concentracions i en solució amb altres substàncies (Roundup, Aquaneat, Aquamaster, Rodeo, Genesis Extra II, Razor Pro, Buccaneer, i d’altres)

 

Atès que els usos principals dels herbicides són en cultius agrícoles, pels transgènics, per evitar la cobertura vegetal als peus del fruiters, en fructicultura, silvicultura, i també en jardineria pública i privada, marges de camins, franges de protecció d’incendis i per contenir els brots entre les escletxes en zones pavimentades.

 

Atesa que la Directiva 2001/99/CE de la Comissió, de 20 de novembre de 2001, per la que es modifica l’Annex I de la Directiva 91/414/CEE del Consell, relativa a la comercialització de productes fitosanitaris, a fi d’incloure les substàncies actives glifosat i tifensulfurón-metilo.

 

Atès que el Reglament (CE) nº 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris i pel que es deroguen les Directives 79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell.

 

Atesa que la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, per la qual s’estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.

 

Atesa que la Directiva 2010/77/UE de la Comissió, de 10 de novembre, per la que es modifica la Directiva 91/414/CEE del Consell, en allò relatiu a les dates de caducitat de la inclusió de determinades substàncies en el seu annex I. Pel supòsit del glifosat, la seva inclusió caduca el 31 de desembre de 2015.

 

Atès que el Reglament d’execució (UE) núm 540/2011, de la Comissió, de 25 de maig de 2011, pel que s’aplica el Reglament (CE) núm 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, pel que respecta a la llista de substàncies actives autoritzades, pel qual es considera autoritzat el glifosat fins a 31 de desembre de 2015.

 

Atès que el Real Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

 

Atès que la Directiva 2009/128/CE, indica que els Estats membres vetllaran perquè es minimitzi o prohibeixi l’ús de plaguicides en les següents zones específiques: Al llarg de les carreteres.. En els espais utilitzats pel públic en general, o per grups vulnerables, com els parcs i jardins públics, camps d’esport i àrees d’esbarjo, àrees escolars i de joc infantil, així com en les immediacions de centres d’assistència sanitària.

 

Atès que malgrat el mandat als Estats perquè es minimitzi o fins i tot es prohibeixi l’ús plaguicides en determinades zones, especialment sensibles, l’Estat espanyol, en la seva regulació, mitjançant el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, recull mesures d’informació, via senyalització de la pràctica dels tractaments i la necessitat de  consentiment per a la seva aplicació en determinats casos, permetent-se, amb determinades limitacions, l’ús de plaguicides, entre els que es troba el glifosat.

 

Atès que al mes de març de 2015, l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer (IARC), dependent de l’OMS, ha anunciat que el glifosat és un producte “probablement carcinogen pels humans”  incloent-lo en els productes i accions de risc 2A (probablement carcinogen), tot reconeixent  la seva relació amb el desenvolupament de limfomes no Hodgkins en estudis epidemiològics de poblacions humanes i les “evidències convincents” de que provoca càncer en animals de laboratori.

 

Atès que malgrat aquest antecedent, l’Agència Europea per a la Seguretat Alimentària (EFSA) ha publicat en data 12 de novembre de 2015, el seu informe sobre el glifosat. En aquest informe de reavaluació, que serà la base per a què la Comissió Europea renovi el permís de comercialització d’aquesta substància a partir de l’1 de gener de 2016, la EFSA creu improbable que l’exposició al glifosat suposi una amenaça carcinògena per al sers humans.

 

Així, resulta més que probable que la Comissió Europea mantingui el glifosat en la llista de substàncies actives autoritzades per a la pròxima dècada.

 

Donat que, en paraules del ministre d’Agricultura, Espanya no prendrà cap acció preventiva sobre els herbicides que continguin glifosat mentre no es tinguin els resultats de l’avaluació encarregada per la Comissió Europea,

 

Donat que l’Ajuntament de ....................................... entén que s’ha d’aplicar el principi de precaució i adoptar mesures per protegir la salut de les persones, en l’àmbit de les seves competències, El grup municipal de........................................  insta al govern municipal a :

 

Acords:

 

1.- Instar a l’Alcaldessa o els Regidors responsables dels diferents Àmbits o Àrees, relatives a la prohibició expressa d’utilitzar glifosat en l’execució del contracte, dirigides als diferents adjudicataris al servei de l’Ajuntament de ..................... i susceptibles d’utilitzar el glifosat en l’execució de les seves tasques, com poden ser a tall il·lustratiu i no limitatiu:

 

  • Contractes de manteniment de zones verdes i arbrat i contractes de manteniment dels espais naturals i els relatius a mesures de prevenció d’incendis.

 

  • Contracte de neteja viària i recollida de residus

 

  • Contractes de manteniment i/o neteja d’infraestructures municipals (Viver, Escoles, Centres Cívics, Piscines,...)

 

  • Contractes d’obres ordinàries i d’urbanització i projectes d’urbanització municipals.

 

  • Els contractistes hauran de subscriure una declaració jurada en la que es comprometen a no utilitzar el glifosat sota cap concepte, en l’execució del contracte.

 

Pel que respecta a les noves contractacions administratives, s’incorporarà en els Plecs de Clàusules Administratives (PCAP) com a condició especial d’execució del contracte, l’obligació que en l’execució del contracte, les “males herbes” s’eliminin amb mètodes sostenibles i alternatius al glifosat, fixant penalitats pel supòsit d’incompliment.

 

Així, en el moment del requeriment documental al proposat adjudicatari, aquest haurà de presentar, una declaració jurada amb els mètodes alternatius al glifosat que s’empraran en l’execució del contracte per eliminar la vegetació no desitjada.

 

Per a l’efectivitat de l’esmentada mesura, es notificarà l’esmentada declaració a tots els Regidors d’Àmbit/Àrea, perquè la facin extensiva al seu personal.

 

Pel que respecta als Parcs que són mantinguts per altres Administracions ambdós mantinguts per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es dictaran les instruccions oportunes perquè l’AMB traslladi als seus contractistes, la prohibició de la utilització de glifosat en el manteniment dels esmentats parcs.

 

Dictar  instruccions de treball per part de l’Alcaldessa o els Regidors responsables dels diferents Àmbits o Àrees, al personal de Parcs i Jardins, al personal de manteniment d’edificis, els conserges d’Escola, al personal de la Guàrdia Urbana, entre d’altres, relatives a la prohibició expressa d’utilitzar glifosat en l’exercici de les seves funcions.

 

2.- Als promotors de projectes d’urbanització d’iniciativa privada, se’ls hi exigirà, que el projecte contempli les mesures alternatives al glifosat per eliminar les “males herbes”.

 

3.- Incorporar a les noves llicències pel cultiu d’un hort urbà, de forma visible, la prohibició expressa d’utilitzar glifosat en les zones d’horta de titularitat municipal.

 

4.- Es farà difusió de l’esmentada declaració institucional, amb tot un seguit de recomanacions, per tal d’evitar que els particulars utilitzin en la seva pràctica diària el glifosat i, en concret:

 

  • Mancomunitat de propietaris o comunitat de propietaris d’espais qualificats com espais privats d’ús públic, que duguin a terme, total o parcialment, el manteniment de zones verdes de la seva titularitat (zones 18, Can Mercader,...)

 

  • Als propietaris de muntanya, perquè mantinguin en condicions de neteja i manteniment òptima les zones forestals, prescindint de l’ús de l’herbicida.

 

  • Als directors de guarderies públiques i privades, CEIP’s, IES, perquè en els esmentats espais no s’empri l’esmentat producte, atenent als seus usuaris, població especialment sensible.

 

  • Als Directors de centres de Salut perquè supervisin l’execució de tasques que s’externalitzin  i que pugui comportar l’ús del mencionat producte, per evitar-ne el seu ús.

 

  • Així mateix, es farà difusió entre la ciutadania en general, per tal s’intenti evitar o minimitzar l’ús de l’herbicida en la jardineria domèstica.