09.12.15

Moció per establir un reglament d'ajuts a les famílies per facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ....................................... A L’AJUNTAMENT DE ...................... PER ESTABLIR UN REGLAMENT D’AJUTS A LES FAMÍLIES DEL MUNICIPI AMB L’OBJECTIU DE FACILITAR EL COMPLIMENT DE LES SEVES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES VERS L’AJUNTAMENT

La gravetat de la crisi econòmica actual colpeja de manera desigual les famílies del nostre municipi i, en general, del conjunt del país. Al nostre municipi existeixen centenars (xifra si la teniu) de famílies que pateixen una situació econòmica molt fràgil amb tots o gairebé tots els seus membres en situació d’atur i, en molts casos, fins i tot sense prestació per desocupació.

Aquesta situació que en molts casos, s’ha convertit en estructural, dificulta enormement que aquestes unitats familiars puguin fer front a totes les despeses bàsiques que han d’afrontar dia a dia.

Una part significativa d’aquestes despeses la conformen les obligacions tributàries d’aquestes persones vers l’ajuntament, per l’impost de béns immobles IBI (sigui per la titularitat de l’immoble on resideixen o pel fet d’estar en règim de llogaters), així com la resta d’impostos de caràcter municipal (l’IVTM o impost de circulació, l’IAE i l’ICIO).

Hem de tenir present que, així com en les taxes i preus públics, l’ajuntament té la capacitat normativa per tal d’aplicar progressivitat i equitat mitjançant figures com la tarifació social, en el cas dels impostos, la capacitat normativa és exclusiva de l’administració de l’estat i, en el cas de l’IBI, no existeix la possibilitat d’aplicar progressivitat per al conjunt de la ciutadania, sinó que tan sols es pot fer per a les famílies nombroses i monoparentals.

És evident que la resta de famílies també poden trobar-se en circumstàncies personals i/o familiars que facin necessari un tractament més equitatiu per part de l’ajuntament. Al no disposar d’aquesta eina de progressivitat en la resta d’unitats familiars, alguns governs municipals opten, entenem que de manera errònia i, especialment, de manera injusta, per plantejaments excessivament demagògics, com son els de reduir els impostos de forma general.

Res més inequitatiu: quan baixem impostos, estem afavorint especialment als que més tenen i, per tant, des del Grup Municipal .............................................. a l’ajuntament de ..............................  proposem disposar d’una mesura que entenem més equitativa en l’administració local pel seu caràcter supletori quan la legislació estatal no contempla criteris de progressivitat (especialment aplicable en el cas de l’IBI) mitjançant l’articulació d’un Reglament de Subvencions a les famílies per ajudar-les a complir amb les seves obligacions tributàries vers l’ajuntament.

Per tot això, el Grup Municipal ................................ a l’ajuntament de ..................... proposem al Ple Municipal, l’adopció del següents

ACORDS

PRIMER:  Constituir una Comissió Mixta tècnic-política, en un termini no superior a un mes, des de l’aprovació d’aquesta moció per part del Ple municipal, per tal de que aquesta analitzi la situació econòmica i social del conjunt de les famílies del municipi i, a partir, d’aquestes dades, elabori una proposta de Reglament d’ajuts a les famílies en funció de les seva situació econòmica, social i de càrregues familiars i d’altres elements a tenir en compte, en funció de les dades de que es disposi als serveis socials municipals.

SEGON:  adquirir el compromís d’elevar al Ple Municipal, aquesta proposta de Reglament en un termini no superior a tres mesos des de la constitució d’aquesta Comissió Mixta específica, per tal de que el Ple aprovi el Reglament i tingui plena vigència en l’exercici 2016.

TERCER:  fer difusió d’aquest acord i de l’aprovació posterior si s’escau, a tota la ciutadania del municipi, mitjançant el butlletí local/municipal, o amb una tramesa específica a cada domicili.

 

........................... a .........  de desembre de 2015